انسان خود رأی به خطا و غلط درافتد . [امام علی علیه السلام]